Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga

Temeljem odredbe članka 8. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, br. 66/16), naručitelj / Ugovorno tijelo: Općina Prozor- Rama, dana, 15.03.2022. god., objavljuje na web stranici www.prozor-rama.org, te dostavlja na najmanje 3 (tri) adrese ovaj:
 
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA
 
(Aneks II. dio B. Zakona o javnim nabavama)
 
Broj: 01/1-11-740/22-1
 
 
1. PODACI U UGOVORNOM TIJELU
 
OPĆINA PROZOR-RAMA, Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor Telefon: 036/771-910, fax: 036/771-342, e-mail: [email protected]org Web stranica: www.prozor-rama.org
Identifikacijski broj: 4227048340007

2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU (KONTAKT OSOBA, TELEFON I ADRESA E-POŠTE)  
Ovlaštena osoba koja će voditi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima:
Kristina Kuraja, tel. 036/771-937, e-mail adresa: [email protected].
Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuditeljima: Služba za
razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, tel. 771-912 (Josip Juričić), faks: 036/771-342, e-mail adresa:
[email protected].
 
3. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE
 
Predmet javne nabave su usluge održavanja web stranica Općine Prozor-Rama (Usluge iz Aneksa 2. dio B. Zakona o javnim nabavama, kategorija 11).
 
JRJN (CPV): 72415000-2 - usluge upravljanja web stranicom na računalu domaćinu.
 
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom ugovornog tijela broj: 01/1-11-740/22 od 15.03.2022.
godine.
Vrsta postupka: Radi se o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga na koje se primjenjuje poseban režim odnosno postupak predviđen člankom 8. Zakona o javnim nabavama i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama.
 
Procijenjena vrijednost nabave predmetnih usluga iznosi ukupno: 6.500,00 KM (bez PDV-a) za razdoblje od 01.04.2022. do 01.04.2023. god.
 
4. OPIS USLUGA KOJE SU PREDMET JAVNE NABAVE Opis usluga koje su predmet javne nabave:
  • Usluge održavanja web stranica Općine Prozor-Rama (detaljan opis traženih usluga nalazi se u okviru Obrasca za cijenu ponude -Aneks 2, koji je u prilogu ovoga Poziva).
 
5. RAZDOBLJE NA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR
 
Ugovor se zaključuje za razdoblje od 01.04.2022. do 01.04.2023. god.
 
Usluge će se pružati prema potrebama ugovornog tijela.

Ugovorno tijelo ima pravo raskinuti ugovor prije isteka naprijed navedenoga razdoblja u slučaju promijenjenih okolnosti, te u drugim slučajevima koje predviđa Zakon o obveznim odnosima.

CIJELI DOKUMENT POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA U PRILOGU
 

Priloženi dokumenti