Pristup informacijama


Zahtjev za pristup informacijama.pdf
 
ZAKON
O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
Predmet i cilj:
Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:
1) utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,
2) utvrđivanja da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da priopće te informacije,
3) omogućavanja svakoj fizičkoj osobi da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje osobne informacije pod kontrolom javnog organa.
 
Član 2.
Tumačenje
Odredbe ovoga zakona tumače se tako da se u najvećoj mjeri i bez odlaganja olakša i potakne priopćavanja informacija pod kontrolom javnog organa uz najnižu prihvatljivu cijenu.
 
Član 3.
 
Nazivi koji se koriste u zakonu
Nazivi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
1) informacija - svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njezin dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana;
2) javni organ - organ odnosno pravna osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i to:
organ zakonodavne vlasti,
organ izvršne vlasti,
organ sudske vlasti,
organ uprave,
pravna osoba s javnim ovlaštenjima, koja je osnovana u skladu sa zakonom,
pravna osoba koja je u vlasništvu ili pod kontrolom Federacije, kantona, općine ili grada ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu;
3) kontrola - posjedovanje informacija ili omogućavanje pristupa informacijama;
4) osobna informacija - svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja se može neposredno ili posredno identificirati činjenicama, naročito uključujući: identifikacijski broj, fizički, mentalni, privredni, etnički, vjerski, kulturni ili socijalni identitet te osobe:
5) nadležni javni organ - javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, kao i javni organ koji je sačinio informaciju ili za kojega je sačinjena informacija. Ako se javni organ koji je sačinio informaciju ili za kojeg je sačinjena informacija ne može utvrditi, nadležan je onaj javni organ čija je nadležnost najbliža traženoj informaciji.

II - PRISTUP INFORMACIJAMA
Član 4.
Pravo pristupa
Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da te informacije priopći. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.
 
Član 5.
Utvrđivanje izuzetaka
Tražena informacija biće utvrđena izuzetom od priopćenja na temelju ocjene svakog pojedinačnog slučaja, samo ako nadležni javni organ:
1) utvrdi izuzetak u smislu čl. 6., 7. i 8. ovog zakona za cijelu ili dio informacije i
2) utvrdi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9. ovoga zakona, da priopćavanje informacije nije u javnom interesu.
 
Član 6.
Izuzeci u vezi sa djelokrugom javnih organa
Nadležni javni organ može utvrditi izuzetak u slučajevima kada se priopćavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za sljedeće legitimne ciljeve Federacije:
1) interesi obrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,
2) sprečavanje kriminala i otkrivanje kriminala,
3) zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije.
 
Član 7.
 
Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama
(1) Kada nadležni javni organ osnovano utvrdi da zahtjev za pristup informaciji uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, bez odlaganja pismeno obaviještava treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozorava je da će se tražena informacija priopćiti, ako u roku od 15 dana od dana prijema ovoga obavještenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim priopćavanjem mogla nastupiti šteta.
(2) Nakon prijema odgovora u smislu stava 1. ovog člana, nadležni javni organ utvrdiće izuzetak od priopćavanja tražene informacije.
 
Član 8.
Izuzetak u zaštiti privatnosti
Nadležni javni organ utvrđuje izuzetak od priopćavanja tražene informacije, ako osnovano utvrdi da informacija uključuje osobne interese koji se odnose na privatnost treće osobe.
 
Član 9.

Ispitivanje javnog interesa
(1) Nadležni javni organ priopćava traženu informaciju bez obzira na izuzetak utvrđen u skladu sa čl. 6., 7. ili 8. ovog zakona, ako je to opravdano javnim interesom. Pri tome uzima u obzir svaku korist i štetu koje mogu proisteći iz priopćavanja informacije.
(2) Prilikom donošenja odluke je li priopćavanje informacije opravdano javnim interesom, nadležni javni organ razmatra okolnosti naročito uključujući: svako nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prestupa, nepravde, zloupotrebe vlasti ili nemara u obavljanju službene dužnosti, neovlaštenog korištenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline.
(3) Ako se utvrdi da je priopćavanje tražene informacije, podnositelja zahtjeva koju je nadležni organ utvrdio kao izuzetak u smislu čl. 7. i 8. ovoga zakona u javnom interesu, nadležni javni organ rješenjem obaviještava treću stranu da će informaciju priopćiti po isteku roka od 15 dana od dana prijema tog rješenja. Navedeno rješenje sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe kao i uputu o pravu obraćanja Instituciji ombudsmana Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ombudsman), s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
 
Član 10.
 
Razdvajanje informacije na dijelove
Ukoliko je dio tražene informacije utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ izdvaja taj dio i priopćava ostatak informacije, osim ako usljed ovog razdvajanja informacija nije postala nerazumljiva.

III - POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA
Član 11.
 
Podnošenje zahtjeva
(1) Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom organu za koji podnositelj zahtjeva vjeruje da je nadležan.
(2) Zahtjev za pristup informaciji mora:
1) biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,
2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i
3) sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.
(3) Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stava 2. ovoga člana, može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.
(4) Javni organ nije ovlašten da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.
 
Član 12.
Nemogućnost postupanja u skladu sa zahtjevom
(1) Ako javni organ nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu zbog odsutnosti formalnih uvjeta utvrđenih st. 2. ili 3. člana 11. ovoga zakona, javni organ što je prije moguće, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva rješenjem obavještava podnositelja zahtjeva, kada je takvo obavještavanje moguće, da zahtjev ne može biti obrađen iz navedenog razloga. Navedeno rješenje sadrži pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmanu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
(2) Za zahtjeve koji nisu u skladu sa članom 11. stav 2. tačka 2) ovoga zakona rješenje iz stava 1. ovoga člana sadrži i sva specifična pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodića u smislu člana 20. tačka 1) ovoga zakona.
(3) Rješenjem iz st. 1. i 2. ovoga člana obavještava se podnositelj zahtjeva da se njegov preinačeni zahtjev smatra novim zahtjevom.
 
Član 13.
Određivanje nadležnog organa
(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležan, dužan je bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva dostaviti zahtjev nadležnom javnom organu i o tome pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ako javni organ koji je primio zahtjev u navedenom roku utvrdi da posjeduje zahtijevanu informaciju, ne dostavlja zahtjev nadležnom javnom organu, ali će obavijestiti taj nadležni javni organ o pojedinostima zahtjeva. Ukoliko se nadležni javni organ ne protivi da zahtjev bude obrađen, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i dužan je postupiti u smislu člana 14. ovog zakona.
(2) Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev ima kontrolu nad traženom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom. Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad traženom informacijom, dužan je u roku iz stava 1. ovog člana pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima zbog kojih ne može udovoljiti zahtjevu.
 
Član 14.
 
Postupanje nadležnog javnog organa nakon prijema zahtjeva
(1) Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji nadležni javni organ poduzima sve potrebne radnje da pribavi traženu informaciju i razmatra sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva.
(2) Kada nadležni javni organ odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelomično, rješenje o tome dostavlja podnositelju zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:
1) obavještenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama nadležnog javnog organa i
2) obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja, uz napomenu da se umnožavanje informacije omogućava nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije neuobičajeno složeno ili dugotrajno, umnožavanje se omogućava podnositelju zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnositelja zahtjeva i za nadležni javni organ i/ili
3) priloženu kopiju tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno u smislu člana 16. ovog zakona.
(3) Ako nadležni javni organ odbije pristup informaciji u cjelosti ili djelimično, rješenjem obavještava podnositelja zahtjeva o tome. Navedeno rješenje sadrži:
1) zakonski temelj za status izuzeća informacije u smislu ovoga zakona, uključujući sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir činitelja javnog interesa i
2) pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kojemu se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmanu s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
(4) Rješenja iz st. 2. i 3. ovoga člana dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se obrađuju u smislu člana 7. i/ili člana 9. stav 3. ovog zakona rok od 15 dana produžava se u skladu rokovima utvrđenim tim odredbama. Nadležni javni organ, po hitnom postupku, pismeno obavještava podnositelja zahtjeva o produžetku roka, kao i o razlozima tog produženja.
 
Član 15.
Jezik na kojem su informacije dostupne
(1) Pristup informacijama osigurava se na jednom od službenih jezika Federacije, kao i, ako je to moguće i razumno učiniti, na izvornom jeziku koji je različit od jednog od službenih jezika.
(2) Nadležni javni organ nije dužan prevoditi zahtjevanu informaciju s jednog na drugi službeni jezik.
 
Član 16.
Troškovi umnožavanja
(1) Javni organ ne naplaćuje naknadu ili pristojbu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja u smislu ovoga zakona. Cijena se određuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se u skladu sa uputom koju u smislu ovoga zakona donosi federalni ministar pravde.
(2) Za standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplaćuju.

IV - OSOBNE INFORMACIJE
Član 17.
 
Pravo na izmjenu i davanje primjedbi na osobne informacije
(1) Svaka osoba ima pravo osigurati da njezine osobne informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tačne i, s obzirom na svrhu prikupljanja ili korištenja informacija, aktuelne, potpune, od značaja za namjenu zbog koje su sačinjene ili da na bilo koji drugi način ne navode na pogrešan zaključak.
(2) Nakon odobravanja pristupa osobnim informacijama podnositelj zahtjeva može postupiti u smislu stava 1. ovoga člana, tako što podnosi:
1) Zahtjev za izmjenu navedenih osobnih informacija, koji nadležni javni organ može odbiti ako utemeljeno utvrdi da navedene informacije ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog člana. Ako nadležni javni organ odbije zahtjev, rješenjem obavještava o tome podnositelja zahtjeva, u skladu sa članom 14. stav 3. alineja 2) ovog zakona, i/ili
2) Primjedbe koje se odnose na navedene osobne informacije, koje nadležni javni organ prilaže uz te informacije. Primjedbe koje potpisuje podnositelj zahtjeva moraju se odnositi na osobne informacije kojima se prilažu. Nadležni javni organ što je moguće prije, a najkasnije u roku od 15 dana prijema primjedbi pismeno obavještava ponositelja zahtjeva da su primjedbe priložene uz odgovarajuće osobne informacije.

V - ODGOVORNOST JAVNIH ORGANA
Član 18.
Dužnost pružanja pomoći
Javni organ dužan je da u okviru svojih mogućnosti poduzme potrebne mjere pružanja pomoći fizičkoj ili pravnoj osobi koja traži da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona.
 
Član 19.
Službenik za informiranje
Javni organ dužan je odrediti službenika za informiranje, koji obrađuje zahtjeve sačinjene u smislu ovoga zakona. Nakon određivanja službenika za informiranje, njegovo ime i podaci za kontaktiranje dostavljaju se ombudsmanu.
 
Član 20.

Obaveza objavljivanja i dostavljanja
Javni organ dužan je da objavi:
1) Vodič koji svakoj osobi omogućava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa i koji naročito uključuje: informacije potrebne za obraćanje javnom organu i službeniku za informiranje; bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva, zajedno s uzorkom za informiranje, bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva zajedno s uzorkom zahtjeva u pisanoj formi; informacije o vrstama izuzetaka, postupku pristupa informacijama, troškovima umnožavanja, o pravnim lijekovima i svim bitnim rokovima. Vodič upućuje i na indeks registar u skladu sa tačkom 2) ovog člana, kao i na način pristupa tom registru. Vodič se dostavlja ombudsmanu, svakoj općinskoj i pravnoj knjižnici u Federaciji i ako je to moguće, objavljuje putem Interneta, a dostupan je na zahtjev. Vodič je besplatan;
2) Indeks registar koji sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su informacije dostupne, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama. Ovaj Indeks registar dostupan je u skladu sa obavezama dostavljanja utvrđenim u tački 1) ovog člana;
3) Tromjesečne podatke koji naročito uključuju: broj primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrđene izuzetke, odluke donesene u toku postupka i konačne odluke. Ovi statistički podaci dostavljaju se Parlamentu Federacije i ombudsmanu, a dostupni su na zahtjev;
4) Godišnji izvještaj koji sadrži djelokrug, politiku, poslove, organizacijsku strukturu i finansijske poslove javnog organa, što naročito uključuje predloženi proračun i godišnje finansijski izvještaj s podacima o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini. Navedeni izvještaj dostavlja se Parlamentu Federacije i dostupno je na zahtjev.

VI - OMBUDSMAN
Član 21.
Ombudsman
Ombudsman obavlja svoje funkcije u smislu ovoga zakona u okviru svog mandata i odgovornosti utvrdenih Ustavom Federacije i Zakonom o ombudsmanima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj 32/2000).
 
Član 22.
Aktivnosti ombudsmana
U obavljanju svojih funkcija u smislu ovoga zakona ombudsman može, izmedu ostalog, razmatrati:
1) sačinjavanje i dostavljanje informacija, kao što su vodiči i opće preporuke koje se odnose na provedbu i primjenu ovoga zakona,
2) uključivanje u godišnji izvještaj posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u smislu ovog zakona i
3) predlaganje uputa o primjeni ovoga zakona svim nadležnim organima u Federaciji, u saradnji s institucijom ombudsmana za Bosnu i Hercegovinu i ombudsmanom Republike Srpske.

VII- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.
Međusobna saradnja
Svaki javni organ u Federaciji dužan je pružiti pomoć javnim organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kada primjena odgovarajućih zakona o slobodi pristupa informacijama zahtjeva njihovu saradnju.
 
Član 24.
Odgovornost za primjenu ovoga zakona
(1) Federalni ministar pravde dužan je poduzeti sve odgovarajuće mjere, naročito uključujući izdavanje uputa za učinkovitu provedbu ovoga zakona. Federalni ministar pravde utvrdiće troškove umnožavanja u smislu člana 16. ovoga zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije potpisat će sporazum s Vladom Republike Srpske, kao i Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, radi osiguranja primjene člana 23. ovoga zakona.
 
Član 25.
Odnos ovoga zakona prema drugim zakonima
(1) U cilju provedbe ovog zakona, Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj 28/97), Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98) i Zakon o upravnim sporovima (“Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98) primjenjuju se na sva javne organe u smislu ovoga zakona, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
(2) Ovim zakonom ne ograničavaju se prava i obaveze fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na na pristup informacijama u skladu sa zakonima o sudskom postupku, uključujući dokazni postupak, zakonima koji se odnose na oslobađanje od dužnosti svjedočenja ili zakonima o administrativnim pristojbama, uključujući pristojbe za pribavljanje izvornih dokumenata, a isključujući pristojbe za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke.
(3) Zakoni koji se usvoje nakon donošenja ovog zakona, a čija svrha nije izmjena ili dopuna ovoga zakona, ni na koji način ne mogu ograničiti prava i obaveze utvrđene ovim zakonom.
(4) Na svako kršenje ovog zakona primjenjuju se sankcije utvrđene kaznenim zakonima, zakonima o prekršajima i zakonima iz oblasti uprave, kao i drugim zakonima koji su na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Član 26.
Stupanje na snagu i početak primjene
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH“, a primjenjuje se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr.Ivo Komšić, v. r.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.