JU Kulturno športski centar Prozor

JU Kulturno-sportski centar Prozor
Ul. Kralja Tomislava bb
BiH - 88440 Prozor-Rama
Tel:036 770 - 019
email:
 
Zadaća:
Razvijati i promicati kulturni i sportski razvoj Općine Prozor-Rama
Usluga:
Iznajmljivanje sportske dvorane 
Iznajmljivanje Doma kulture

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU