Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije


 Rukovoditelj službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije: JOSIP JURIČIĆ
Adresa : Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH 
Telefon: 036/771-342
Telefax: 036/771-912
  E-mail: [email protected]
INFORMACIJE:
2023.
2022.
2021.
2020.
​2019.
2018.
2017.
2016.
Djelokrug rada Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije: 
 
 • Izvršava i osigurava izvršenje Zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana, 
 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti razvoja i poduzetništva, 
 • prati razvoj stanja u oblastima poduzetništva u oblastima industrijske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, prometa, trgovine, ugostiteljstva, obrtništva, 
 • vrši inspekcijski nadzor u oblastima koje su u nadležnosti Općine, 
 • obavlja plansko-analitičke i statističke poslove u oblasti gospodarstva, 
 • prati proces restruktuiranja u gospodarstvu te ostvaruje suradnju sa odgovarajućima županijskim i federalnim tijelima, 
 • vrši poslove u svezi izrade nacrta Proračuna općine, izmjena i dopuna proračuna, izrada završnog računa proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrada Odluke o privremenom financiranju, izrada Programa i Izvješća o utrošku van proračunskih sredstava, 
 • izrađuje periodične analize informacije, 
 • radi računovodstveno - knjigovodstvene poslove, 
 • vodi evidenciju imovine, inventura i oprema inicira, 
 • sudjeluje u izradi realizaciji planova, programa i projekta u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, veterinarstva, lova, ribolova, turizma i zaštite okoliša, 
 • prati i primjenjuje propise i poduzima aktivnosti na uvođenju znanstvenih dostignuća iz naprijed navedenih oblasti, 
 • surađuje sa organizacijama koje u svojim programima rada imaju za cilj zaštitu okoliša, 
 • vodi brigu o rješavanju pitanja odlagališta otpada kako običnih tako specijalnih, 
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik