Služba za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti

Rukovoditelj službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina: IVICA TOMIĆ
 Adresa : Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH 
 Telefon: 036/771-916
 
Djelokrug rada Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
 
 • Izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena i provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena, 
 • u okviru svojih ovlaštenja vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova, 
 • obavlja poslove vezane za geodetske poslove,
 • sveukupnu izmjeru zemljišta i ažuriranja promjena nastalih na zemljištu i objektima te provođenja istih u katastarskom elaboratu, 
 • vrši normativno pravne poslove (izradu prijedloga odluke iz imovinsko pravnih odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz imovinsko - pravnih odnosa), 
 • obavlja sve poslove vezna za prava i primjenu prava na nekretninama kako onih u državnom tako i u privatnom sektoru, vođenje upravnog postupka, pripremanje i donošenje rješenja u prvostupanjskom postupku na temelju dokaznih sredstava izvlaštenja, uzurpacije, preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, razgraničenja, arondacije, komasacije i drugih imovinsko-pravnih odnosa, 
 • obavlja normativno-pravne, stručno-operativne i plansko-analitičke poslove i zadatke iz naprijed navedenih oblasti u okviru djelokruga rada,
 • također radi sve stručne-tehničke i upravne poslove iz oblasti upravljanja stambenim fondom, 
 • vodi evidenciju stambenog fonda općine i stambenih zgrada koje su neuvjetne zbog dotrajalosti,
 • inicira, sudjeluje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti obnove ratom razrušenih objekta i komunalne infrastrukture, 
 • vrši stručno-tehničke i upravne poslove iz oblasti obnove i upravljanja lokalnim i nekategoriziranim putovima,
 • izrađuje planove sanacije i rekonstrukcije individualnih stambenih objekt i objekta u vlasništvu općine, 
 • vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim i kolektivnim stambenim objektima u vlasništvo općine, 
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.