Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

Rukovoditelj službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
 
 Adresa : Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH 
 Telefon: 036/771-924
 E-mail: [email protected]
 
Djelokrug rada Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar:
 
 • provodi utvrđenu politiku i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti geodetskih poslova, imovinsko – pravnih i katastara nekretnina,
 • obavlja poslove vezane za geodetske poslove, sveukupnu izmjeru zemljišta i ažuriranja promjena nastalih na zemljištu i objektima te provođenja istih u katastarskom operatu,
 • vrši normativno pravne poslove (izradu prijedloga odluka iz imovinsko pravnih odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz imovinsko – pravnih odnosa),
 • obavlja sve poslove vezane za prava i primjenu prava na nekretninama kao onih u državnom tako i u privatnom sektoru,
 • obavlja normativno-pravne, stručno – operativne i studijsko – analitičke poslove i zadatke iz naprijed navedenih oblasti u okviru djelokruga rada,
 • vodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanja iz nadležnosti Službi, sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
 • vodi službene evidencije iz djelokruga nadležnih oblasti i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • vrši stručne poslove u imovinsko – pravnim i drugim stvarno – pravnim odnosima na nekretninama (izvlaštenja, raspolaganja građevinskim zemljištem i dr.),
 • izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akta i propisa iz oblasti za koju je nadležna i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, vrši pripremu katastarskih općina za izlaganje, te provodi postupke neophodne za pripremu uspostave zemljišne knjige po novom premjeru,
 • utvrđuje promjene nastale na nekretninama, evidentira ih i provodi kroz katastarski operat,
 • prati stanje i zakonske promjene u oblasti za koje je osnovana i nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • otklanja nedostatke, propuste i provodi utvrđene promjene u geodetskim planovima kartama i elaboratima, katastarskom operetu u digitalnom obliku (GIS) te vrši promjene upisa korisnika na nekretninama,
 • vodi evidenciju katastra komunalnih uređaja, održava, provodi promjene i izdaje podatke katastra komunalnih uređaja,
 • vodi evidenciju adresnog registra, održava, provodi promjene i izdaje podatke iz evidencije adresnog registra,
 • održava digitalni arhiv katastarske dokumentacije,
 • izrađuje informacije, analize, izvješća i druge stručno–analitičke materijale iz djelokruga rada Službe,
 • obavlja upravne i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnost kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.
ZAHTJEVI