Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Rukovoditelj službe za opću upravu i društvene djelatnosti: ENES MANOV
 Adresa : Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH 
 Telefon: 036/771-922
    E-mail: [email protected]

 
​Djelokrug rada Službe za opću upravu i društvene djelatnosti:
 
 • Izvršava i osigurava izvršenje Zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovan, 
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena, 
 • obavlja normativno pravne, stručno-operativne poslove i zadaće, personalne poslove i radne odnose za općinske službe i tijela, 
 • podstiče neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalni poslovima kroz organe mjesnih zajednica kao i oblike neposrednog odlučivanja građana,
 • vodi poslove organizacije opće uprave, poslove evidencije građanskih stanja, poslove biračkih popisa, poslove prijemnog ureda, ovjeru prijepisa i potpisa, poslove arhive, poslove umnožavanja pisanih materijala, poslove prijevoza u svrhu obavljanja radnih zadaća i održavanja voznog parka, poslove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme, održavanje čistoće u radnim prostorijama, nabava i raspodjela uredskog i potrošnog materijala i opreme za potrebe službi, 
 • obavlja upravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine utvrđene zakonskim propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, 
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti na području Općine,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
 • prati stanje priprema za zaštitu, organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite, 
 • organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja,
 • predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini, 
 • obavlja popunu ljudstvom stožer civilne zaštite Općine i određuje povjerenike civilne zaštite,
 • osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke, priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • organizira službu motrenja, praćenja otkrivanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti, 
 • vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno Zakonu i drugim propisima,
 • obavlja poslove i zadaće iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti društvenih djelatnosti; odgoja, kulture, športa, zapošljavanja, brige o mladima, prognanim - raseljenim, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, nevladinog sektora, te usklađuje rad ustanova i organizacija koje djeluju u tim oblastima,
 • obavlja studijsko - analitičke, normativno pravne, stručno operativne poslove i zadaće kao i plansko-analitičke i razvojne aspekte organizacije društvenih djelatnosti, 
 • obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na reguliranje socijalno statusnih pitanja ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja, 
 • vodi evidenciju nositelja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, 
 • vrši i druge poslove u oblastima za koje je osnovana, kao i poslove koje joj stave u zadaću Općinsko vijeće ili Općinski Načelnik.