Javni poziv

Javni poziv

Broj:01/1-20- 1938/24
Datum: 11.07.2024.godine
 
JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području općine Prozor-Rama za 2024. godinu
 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj sa kriterijima raspodjele broj 01/1- 11- 1937/24 , raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralni razvoj na području općine Prozor–Rama za 2024. godinu.
 1. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava mogu biti fizičke, pravne osobe i udruženja (pojedinci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, udruženja, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.
 1. SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I RURALNOM RAZVOJU
Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima sa području općine Prozor –Rama, koji ispune opće i posebne uvjete i to za;
 1. Animalna proizvodnja
 1. Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi, 0,10 KM/ litri,  najviše do 500,00 KM/mjesečno, odnosno do 5.000 l. mlijeka po korisniku,
 2. Potpora uzgoju ovaca i koza, rasplodna grla za proširenje-remont stada i uzgoj osnovnog stada koji nisu u sustavu poticaja;
 • Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla za proširenje-remont stada 5,00 KM/grlo,
 • Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za osnovno stado 10,00 KM/grlo.
 1. Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka, umjetno osjemenjavanje, praćenje zdravstvenog stanja, 150,00 KM/ grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 3.000,00 KM
 2. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, praćenje zdravstvenog stanja,150,00 KM /grlu krave/steone junice/bika, maksimalno do 20 grla, najviše do 3.000,00 KM.
 
 1. Biljna proizvodnja
 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 1.500,00 KM/ha, minimalna proizvodnja 500 m² (0,05 ha),
 2. Voćarska proizvodnja;- Podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive od 0,1-0,2 ha,
 3. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 500,00 KM/ha, najmanje za proizvodnju od 0,2 ha. do 1,5 ha.
 
 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;
Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj,  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja, investicije u poljoprivredno gospodarstvo ili zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja.
 
 1. Ostale potpore razvoja poljoprivrede i ruralni razvoj;
 • Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
 • Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE 2024“
 • Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
 • Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
 • Potpora posebnim projektima udruženih i pojedinačnih poljoprivrednika
 • Suzbijanje zaraznih bolesti životinja
 • Sudjelovanje u projektima drugih razina vlasti, domaćih i međunarodnih institucija i fondova
 • Uvjetno prihvatljivi projekti po Programu, ovisno o utrošku sredstava po prethodnim projektima.
Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog poljoprivrednih udruga, obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta, sa kojima će se potpisati Ugovor o dodjeli sredstava.
Kroz ovu mjeru poticaja vršiti će se utrošak sredstava za potrebe koje će nadležna Služba organizirati s ciljem razvoja i zaštite poljoprivrede proizvodnje i ruralni razvoj.
 
 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI
Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.
Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:
 
Opći uvjeti
a) Da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  - dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
b) Da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
c) Da ostvaruje  proizvodnju na području općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte  odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
d) Da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu; proizvodnji  mlijeka, subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, uzgoj ovaca i koza po osnovu federalnog poticaja, uzgoj u sustavu krava- tele),
Općina zadržava pravo kontrole svih prijavljenih površina ili broja grla stoke, te eventualne isplate izvršiti sukladno utvrđenom činjeničnom stanju nakon izvršene kontrole.
 
Posebni uvjeti
 
 1. Animalna proizvodnja
 
1.Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi
Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2023. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2024 . godinu.
 1. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
 2. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
 3. Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
 4. Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore  za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
 5. Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
 6. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
 7. Upis u RPG i RK
Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.
 
2. Potpora uzgoju ovaca i koza
Sredstva za potporu uzgoju ovaca i koza, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, za uzgoj osnovnog stada, za proizvođače koji ostvaruju federalni i županijski poticaj i za  proizvođače koji nisu u sustavu poticaja:
a) Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla 5,00 KM/grlo, koji  uz zahtjev dostavljaju ;
- Dokaz da se ostvaruje federalni i županijski poticaj za proizvodnju ovaca, koza i u uzgoju imaju minimalno 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza starijih od jedne godine u vrijeme sačinjavanja zapisnika. Dokazi se uzimaju obzir podaci iz evidencije službe da je poslan  Z-1 obrazac za ostvarivanje federalnog poticaja,
 - Dokaz o broju uzgoja stoke ovce i koze, kopija zapisnika županijske komisije o utvrđenom brojnom stanju životinja i ispunjenju uvjeta za ostvarivanje poticaja a općina Prozor – Rama može izvršiti kontrolne nadzore sa ciljem utvrđivanja točnog broja stoke za koju se traži poticaj i izvršiti uplatu poticaja po tom broju.
-  Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze), koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
- Upis u RPG i RK
b)  Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja ostvaruju novčanu podršku  10,00 KM/grlu osnovnog stada, ako u uzgoju imaju maksimalno 50 ovaca, odnosno maksimalno 25 koza, a koji uz zahtjev dostavljaju;
- Dokaz da ne ostvaruju federalni i županijski poticaj za uzgoj ovaca i koza, provjerava se u evidenciji nadležne Službe-Odsjeka,
- Dokaz o broju uzgoja ovca i koza, zapisnika općinske službe o utvrđenom brojnom stanju i da se ne radi o grlima na koje se već ostvaruje poticaj.
- Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju ovaca i koza sa kompletnom dokumentacijom od 2.09. - 25.10.2024. godine.
 
3. Potpora uzgoju muznih krava i  proizvodnji mlijeka
Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu, podrška za umjetno osjemenjivanje, praćenje zdravstvenog stanja, u visini od 150,00 KM godišnje po grlu, maksimalno do 20 grla.
 1. Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka i Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
 3. Proizvodnja i prerada mlijeka u domaćinstvu; Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 14.10.2024. godine.
 
4. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele
Sredstva za potporu uzgoju u sustavu krava- tele, dodjeljivat će se proizvođačima, kao podrška proizvodnji, praćenje zdravstvenog stanja, na području općine Prozor –Rama, u visini od 150,00 KM godišnje po grlu/osnovno stado, maksimalno do 20 grla.
a)  Dokaz o broju grla, da su grla označena (stočni pasoši) i da su grla starija od 1 godine.
b)  Izjavu klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)  Upis u RPG i RK
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju u sustavu krava tele sa kompletnom dokumentacijom do 14.10.2024. godine.
 
 1. Biljna proizvodnja
 
 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka
Sredstva za potporu proizvodnji ramskog bijelog luka dodjeljivat će se proizvođačima koji;
- Zasade i proizvedu na površini najmanje 500 m² (0,05 ha), bijelog luka-češnjaka,
- Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju navedene kulture
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 2.08.2024. godine.
 1. Voćarska proizvodnja, podizanje novih nasada šljive i drugih voćnih kultura
Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti (Projekt revitalizacija voćnjaka šljive), realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2024. godine.
 
 1. Ratarska proizvodnja
Potpora za obavljanje ratarske proizvodnje, pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz    jesenska sjetva 2023. i proljetna sjetva 2024. godine pružiti će se uz uvjet da se zasije na površini najmanje 0,2 ha. do 1,5 ha.
- Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
- Da je proizvodnja namjenjena za proizvodnju zrna, žetva za vlastite potrebe ili za prodaju
Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 2.08.2024. godine.
 
Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva, napravit će uvid na terenu o činjeničnom stanju, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta, površinu zasada, broju grla, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
 c) Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj
Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja, investicije u poljoprivredno gospodarstvo ili zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Proizvođači koji obavljaju ili planiraju otpočeti poljoprivrednu  proizvodnju, te planiraju vršiti kapitalna ulaganja, podnose zahtjev kao prijavni obrazac-poslovni plan sa obrazloženjem kao i priloženim dokazima o ulaganju. Nadležno tijelo će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.
Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:
 • Prijavu na prijavnom obrascu sa Poslovnim planom,
 • Dokaz o ulaganju iz 2024. godine ( fiskalni računi o kupovini i otpremnica, kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.). Ukoliko je ulaganje u fazi planiranja, korisnik će do kraja 2024. godine dokazati namjensko ulaganje odobrenih sredstava.
Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji ili radovima, upis u RPG i RK i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.
 
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 29.11.2024. godine.
 1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni i ruralni razvoj za 2024.godinu.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Korisnici novčanih potpora iz iste obitelji ne mogu ostvarivati poticaj po istoj osnovi proizvodnje, iz Programa i Javnog poziva, maksimalna novčana podrška po korisniku je utvrđena Programom utroška Proračunskih sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj sa kriterijima raspodjele za 2024. godinu.
Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva. Nakon razmotrenih svih zaprimljenih zahtjeva, donosi se odluka o odobravanju zahtjeva, obračunska lista za isplatu novčanih potpora klijentima po vrstama proizvodnje.
Potrebiti  obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor - Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/397-280, 397-289, 397-287, 771-041.
 
Načelnik
                        dr. Jozo Ivančević
 

Priloženi dokumenti