Odluka o izboru ponuditelja (ponovljeni postupak)

Odluka o izboru ponuditelja (ponovljeni postupak)

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave radova (sa predviđenom e-Aukcijom) pod nazivom: "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru" (ponovljeni postupak), koji je objavljen, dana, 24.05.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-34-3-21/24; sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 37. od 31.05.2024. god.), a nakon završene evaluacije pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanoga pregleda i ocjene pristigle ponude u otvorenom postupku javne nabave radova (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 24.05.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-34-3-21/24; sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 37. od 31.05.2024. god.), pod nazivom: "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru" (ponovljeni postupak), izabran je sljedeći ponuditelj:
            O.D. "FASAD MONT" Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 170.900,00 KM (bez PDV-a).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za izvođenje predmetnih radova.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave, ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista nije zakazana jer se, u skladu sa odredbama čl. 4. st. (2) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH", broj 80/23), u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-Aukcija ne zakazuje.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH u roku od 10 dana od prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
                        NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.