Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave robe (sa predviđenom e-Aukcijom) pod nazivom: "Nabava rabljenog putničkog motornog vozila za potrebe općinskih službi", koji je objavljen, dana, 10.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-37-3-25/24, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 10.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-37-3-25/24, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god.) pod nazivom:
"Nabava rabljenog putničkog motornog vozila za potrebe općinskih službi", izabran je sljedeći ponuditelj: "M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, Hrašljani br. 12 Ljubuški.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu naprijed opisane robe.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene u iznosu od 50.000,00 KM (bez PDV-a), što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
U naprijed opisanom postupku javne nabave, ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista nije zakazana jer se, u skladu sa odredbama čl. 4. st. (2) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH", broj 80/23), u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-Aukcija ne zakazuje.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.