Odluka o izboru ponuditelja (po lotovima)

Odluka o izboru ponuditelja (po lotovima)

LOT 1.

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-Aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini", koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini" za
Lot 1. (relacija: Here-Kute-Šćipe), izabran je sljedeći ponuditelj: ATP "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 217,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 1.
Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 1. (relacija: Here-Kute-Šćipe), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 04.07.2024. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH" broj 80/23).
 
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: ATP "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa cijenom ponude u iznosu od: 217,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 217,20 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
           
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

LOT 2.


Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-Aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini", koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini" za
Lot 2. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), izabran je sljedeći ponuditelj: "PDC&CO" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 178,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 2.
Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 2. (relacija: Kozo-Proslap-Orašac), ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu. Nakon pregleda ponude, utvrđeno je da je ista prihvatljiva.
 
Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista nije zakazana jer se, u skladu sa odredbama čl. 4. st. (2) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH", broj 80/23), u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-Aukcija ne zakazuje.
 
III
 
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
 
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

LOT 3.

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-Aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini", koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini" za
Lot 3. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj:
"M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 167,90 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenom Lot-u.
Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
 
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom (nakon održane eAukcije) za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 3.
Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenom Lot-u, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 3. (relacija: Perići-Gavranovica-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 04.07.2024. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH" broj 80/23).
 
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 167,90 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
 
2. Ponuditelj: ATP "Putniktours Prozor" d.o.o. Prozor, sa cijenom ponude u iznosu od: 168,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.Zakona, u minimalno tri primjerka.

LOT 4. i LOT 5.

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-Aukcijom): "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini", koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 06.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 41. od 14.06.2024. god., pod nazivom:
"Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini" za
Lot 4. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac) i
Lot 5. (relacija: Šćit-Ripci-Prozor i Ćurići-Dedići-Prozor), izabran je sljedeći ponuditelj:
"M-MILD" d.o.o. Prozor-Rama, općina Prozor-Rama, sa cijenom ponude u iznosu od: 178,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu) za Lot 4., i sa cijenom ponude u iznosu od: 178,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu) za Lot 5.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenim Lotovima.
Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu usluga prijevoza učenika za Lot 4. i Lot 5.
Ponuda izabranog ponuditelja, po naprijed navedenim Lotovima, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
U naprijed opisanom postupku javne nabave za Lot 4. (relacija: Papci-Lug-Bavarija-Gračanica-Gračac) i Lot 5. (relacija: Šćit-Ripci-Prozor i Ćurići-Dedići-Prozor), ugovorno tijelo je zaprimilo samo po jednu (1) ponudu. Nakon pregleda ponuda (na navedenim Lotovima), utvrđeno je da su prihvatljive.
Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista nije zakazana jer se, u skladu sa odredbama čl. 4. st. (2) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH", broj 80/23), u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-Aukcija ne zakazuje.
 
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101.Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.