Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članaka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavu robe pod nazivom: "Nabava GNSS uređaja", koji je objavljen, dana, 10.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-38-3-26/24), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavu robe, koji je objavljen, dana, 10.06.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-38-3-26/24) pod nazivom: "Nabava GNSS uređaja", izabran je sljedeći ponuditelj:
"S2 IT" d.o.o. Banja Luka, Jovana Surutke br. 9. Banja Luka.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od tri (3) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu naprijed navedene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene u iznosu od 9.000,00 KM (bez PDV-a) i roka isporuke, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je jedna (1) prihvatljiva. Razlozi za odbacivanje druge ponude, kao neprihvatljive, detaljno su opisani u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
 
            Obzirom da je od primljene dvije (2) ponude samo jedna (1) prihvatljiva nije bilo moguće uspoređivati, odnosno bodovati ponude u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena - 80% i rok isporuke – 20%), te stoga nije sačinjena rang lista prihvatljivih ponuda.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.