Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave

Na temelju članka 69. st. (2) točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave radova (okvirni sporazum): "Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru" (ponovljeni postupak), koji je objavljen, dana, 23.11.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-77-3-30/21), a nakon što je Povjerenstvo za provođenje predmetne nabave izvršilo pregled i ocjenu primljenih ponuda, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o poništenju postupka
 
I
Poništava se otvoreni postupak javne nabave radova (okvirni sporazum), koji je objavljen, dana, 23.11.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-77-3-30/21) pod nazivom:
"Uređenje pročelja objekata uz ulice u Prozoru" (ponovljeni postupak).
 
II
            Postupak nabave predmetnih radova poništava se jer primljene ponude nisu prihvatljive za ugovorno tijelo. Ugovorno tijelo je u predmetnom postupku zaprimilo dvije (2) ponude, te je nakon pregleda i ocjene istih utvrđeno da nisu prihvatljive.
            Razlozi za odbacivanje ponuda kao neprihvatljivih opisani su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr