Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-11-382/20-10
Dana, 11.03.2020. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2020. godinu (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 06.02.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-17-3-6/20), a nakon završene ponovne evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 06.02.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-17-3-6/20) pod nazivom: "Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2020. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj: "TIOIL" d.o.o. Vitez, Stara Bila 48. Vitez.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
            Odluka o izboru ponuditelja broj: 01/1-11-382/20-5 od 19.02.2020. godine stavljena je van snage Rješenjem ugovornog tijela broj: 01/1-11-382/20-8 od 26.02.2020. god., donesenim po žalbi ponuditelja "TIOIL" d.o.o. Vitez (tijek postupka po žalbi opisan je u Zapisniku o radu Povjerenstva, koji je u prilogu).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  jedini dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, od kojih je samo jedna  (1) prihvatljiva. Razlozi za odbacivanje ostalih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
           
            Obzirom da je od primljene tri (3) ponude samo jedna (1) prihvatljiva, nije moguće poređenje ponuda, odnosno bodovanje ponuda u skladu sa potkriterijima ekonomski najpovoljnije ponude (cijena -70% i operativni troškovi -30%), te stoga nije utvrđena ni rang lista ponuda.
 
            Utvrđeno je da je cijena ponude ponuditelja: "TIOIL" d.o.o. Vitez u iznosu od: 15.355,00 KM (bez PDV-a), dat popust od 5 %, (cijena s popustom, bez PDV-a, iznosi: 14.587,25 KM), odgovarajuća, odnosno prihvatljiva za ugovorno tijelo.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način    definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.