Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-27-3239/19-10
Dana, 18.12.2019. godine
 
            Na temelju članka 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi): “Dodatni radovi na modernizaciji CS Krupić, izgradnji nove klorne stanice Krč i nadzorno upravljačkom sustavu”a nakon provedenog postupka analize pristiglih ponuda i okončanih pregovora sa ponuditeljem, općinski Načelnik    d o n i o  j e
 

O D L U K U
o dodjeli ugovora nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave radova (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: “Dodatni radovi na modernizaciji CS Krupić, izgradnji nove klorne stanice Krč i nadzorno upravljačkom sustavu” dodjeljuje se ugovor sljedećoj grupi ponuditelja: JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, „Putovi“ d.o.o. Grude i „Controlmatik“ d.o.o. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za izvođenje naprijed opisanih radova, u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-27-3239/19-1 od 29.11.2019. godine.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri  primjerka.