Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru  ponuditelja

Broj: 01/1-25-3150/19-5
Dana, 29.01.2020. godine
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta Ripci - Šćit", koji je objavljen, dana, 21.11.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-102-3-41/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 78/19 od 29.11.2019. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 21.11.2019. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-102-3-41/19, sažetak Obavijesti objavljen u "Službenom glasniku BiH" br. 78/19 od 29.11.2019. god.) pod nazivom: "Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta Ripci-Šćit", izabran je sljedeći ponuditelj:
 "HP Investing” d.o.o. Mostar, čija cijena ponude je: 1.004.561,38 KM (bez PDV-a), PDV (17%)  iznosi: 170.775,43 KM, ukupna cijena sa PDV-om: 1.175.336,81 KM.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od 5 dana od prijema ove Odluke.
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje naprijed opisanih radova. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda.
            U postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda, sve su prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):         
1. "HP Investing" d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude: 1.004.561,38 KM (bez PDV-a),
2. "Livnoputovi" d.o.o. Livno, sa cijenom ponude: 1.339.858,87 KM (bez PDV-a) i ponuđenim popustom od 5%, cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 1.272.865,93 KM,
3. "KTM- Brina" d.o.o. Posušje, sa cijenom ponude: 1.295.347,91 KM,
4. Grupa ponuditelja: "Izgradnja Tojaga" d.o.o. Mostar i „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce, sa cijenom ponude: 1.381.663,62 KM (bez PDV-a),
5.  "Putovi" d.o.o. Grude, sa cijenom ponude: 1.444.344,61 KM (bez PDV-a).
            
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99.  Zakona, u minimalno tri primjerka.