Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja
""Nabava vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama""

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 18.03.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-7/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih pet (5) ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave – ponovljenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 18.03.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-7/15) pod nazivom: "Nabava vatrootpornih sigurnosnih ormara za Matični ured općine Prozor-Rama",
izabran je sljedeći ponuditelj: "R&S" d.o.o. Vogošća - Sarajevo.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je zbog najniže cijene ponude, koja je odgovarajuća i tehnički zadovoljavajuća za nabavu predmetne robe.
U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo pet (5) ponuda, te je
RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):


1. "R&S" d.o.o. Vogošća - Sarajevo
Ukupna cijena iznosi: 8.802,00 KM (bez PDV-a)

2. "ANTONIO COMMERCE" d.o.o. Mostar
Ukupna cijena iznosi: 9.960,00 KM (bez PDV-a)


3. "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ukupna cijena iznosi: 11.646,00 KM (bez PDV-a)


4. "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ukupna cijena iznosi: 13.446,00 KM (bez PDV-a)


5. "MEDICOM" d.o.o. Bijeljina
Ukupna cijena iznosi: 30.113,94 KM (bez PDV-a)

 
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.