Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama

Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama

 
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine FBiH, broj: 49/06 i 51/09) i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama pročišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“ br. 3/01) na prijedlog Načelnika općine, Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj 25.05.2021. godina, d o n o s i  
 
 Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama

 
O D L U K U
O SUBVENCIONIRANJU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
U OPĆINI PROZOR-RAMA

 
 1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuje subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Prozor-Rama, uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava na subvencioniranje, rokovi, postupak podnošenja zahtjeva za odobrenje subvencioniranja, visina subvencioniranja, te dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih na području općine Prozor-Rama.
 
Članak 2.
Pravo na subvencioniranje imaju mladi bračni parovi koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 40 godina, imaju prebivalište i stvarno žive na području općine Prozor-Rama tijekom posljednje 3 godine, koji rješavaju prvu stambenu nekretninu na području općine Prozor-Rama sukladno uvjetima utvrđenim u ovoj Odluci.
 
Članak 3.
Pod rješavanjem prve stambene nekretnine, u smislu ove Odluke podrazumijeva se kupnja stana/kuće, gradnja kuće i dovršetak gradnje kuće.
 
Članak 4.
Pod kupnjom stana/kuće u smislu ove Odluke podrazumijeva se kupnja stana/kuće u slučaju da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s drugim supružnikom u prvom i drugom naslijednom redu.
Gradnja kuće definira se kao izgradnja kuće od temelja do krova, a dovršetak gradnje podrazumijeva unutarnje radove na izgrađenoj kući kojima bi se u dijelu kuće omogućilo stanovanje.
Članak 5.
Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planiraju se u Proračunu Općine Prozor-Rama.
 
 
 1. UVJETI ZA SUBVENCIONIRANJE
 
Članak 6.
 
U slučaju kupnje stana ili kuće, gradnje ili dovršetka gradnje, Općina Prozor-Rama će subvencionirati ulaganja u iznosu od najviše 10.000,00 KM po korisniku.
 
Članak 7.
Načelnik Općine donosi Pravilnik o reguliranju subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih (u daljnjem tekstu Pravilnik) kojim se preciznije reguliraju uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na subvenciju rješavanja stambenog pitanja mladih.
Pravilnikom se utvrđuju i kriteriji bodovanja u svrhu utvrđivanja reda prvenstva kandidata na rang listi i način određivanja iznosa subvencije.
 
 
Članak 8.
Subvencioniranje se ostvaruje uz sljedeće uvjete:
 
 1. Prihvatljivi korisnici subvencioniranja su bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina, odnosno jedan od supružnika ne može biti stariji od 40 godina,
 2. Podnositelj zahtjeva ili drugi supružnik nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan/kuću osim stana/kuće koja je predmet ove Odluke
 3. Podnositelj zahtjeva je u razdoblju od godinu dana do dana objave Javnog poziva kupio stan/kuću
 4. Podnositelj zahtjeva ima važeću građevinsku dozvolu i kuća je u fazi izgradnje
 5. Podnositelj zahtjeva ima u vlasništvu kuću koju je potrebno dovršiti
 6. Podnositelj zahtjeva ima prebivalište i stvarno živi na području općine Prozor-Rama tijekom posljednje 3 godine do trenutka podnošenja prijave
 7. Podnositelj zahtjeva izjavljuje da stambenu nekretninu koja je predmet potpore neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje 5 godina.

 1. PROVEDBA SUBVENCIONIRANJA
 
 
Članak 9.
Postupak provođenja subvencioniranja realizira se po sljedećoj proceduri:
 1. Načelnik Općine raspisuje Javni poziv koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine, s rokom koji ne može biti kraći od 30 dana za podnošenje prijave
 2. Prijave s dokazima o ispunjavanju kriterija iz Javnog poziva podnositelj zahtjeva podnosi Povjerenstvu koje imenuje Načelnik
 3. Povjerenstvo, po prijemu prijave provjerava dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta Javnog poziva, ili po potrebi izlazi na teren utvrditi stvarno stanje
 4. Za nepotpune prijave, Povjerenstvo će tražiti nadopunu dokumentacije koju je prijavitelj dužan dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti za nadopunu dokumentacije.
Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, njegova se prijava neće razmatrati.
 1. Povjerenstvo sastavlja listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i dostavlja je Načelniku, te objavljuje na službenoj web stranici Općine i oglasnoj ploči Općine.
 2. Na listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva, prijavitelj može izjaviti prigovor Načelniku u roku od 7 dana od dana objave. Načelnik razmatra prigovor, nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po prigovoru.
 3. Konačnu listu utvrđuje Načelnik i objavljuje je na službenim web stranicama Općine i oglasnoj ploči Općine.
 4. Na temelju konačne liste, sastavljaju se Ugovori s korisnicima koji su ostvarili pravo subvencioniranja u kojima se utvđuju prava i obveze ugovornih strana, te dodijeljeni iznos subvencije.
 
Članak 10.
Javni poziv se po ovoj Odluci objavljuje u razdoblju 01.01.-31.12., može se objavljivati više poziva tijekom godine, a sve u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za ovu namjenu.
 
 1. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
 
 
Članak 11.
Dokumentacija potrebna za prijavu na Javni poziv će se definirati Pravilnikom.
 
 
Članak 12.
Odobreni iznosi subvencije se isplaćuju iz Proračuna općine Prozor-Rama u vidu refundacije za ulaganja izvršena u kupnju stana/kuće, gradnju ili dovršetak gradnje
 
Članak 13.
Ukoliko se utvrdi da je podnositelj zahtjeva ostvario subvenciju na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun općine Prozor-Rama u roku od 15 dana od poziva za povrat.
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Obrazac za prijavu i sva potrebna dokumentacija će biti definirana Pravilnikom i objavljena u Javnom pozivu.
 
Članak 15.
Za provođenje ove Odluke se zadužuje Načelnik.
  
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Prozor-Rama“.
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-04-1265/21                                                                  
Prozor, 25.05.2021. godine