Odluka o izboru ponuditelja (sredstva za održavanje čistoće)

Odluka o izboru ponuditelja (sredstva za održavanje čistoće)

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole i tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. god. (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 09.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-2-3-2/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda u ponovnom postupku kvalifikacije ponuda, u skladu sa Rješenjem URŽ-a BiH br. UP2-01-07.1-195-8/15 od 01.04.2015. god. i Zaključkom o dozvoli izvršenja istoga, od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 09.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-2-3-2/15) pod nazivom: "Nabava sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole i tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. god.", po sljedećim lotovima:
Lot 1.- O.Š. “Fra Jeronim Vladić”-Ripci i O.Š. “Marko Marulić”-Prozor,
Lot 2.- O.Š. “Ivan Mažuranić”-Gračac, O.Š. “Veselko Tenžera”-Uzdol i O.Š. “Šćipe”-Šćipe i
Lot 3.- Tijela uprave općine Prozor-Rama,
izabran je ponuditelj: "R&S" d.o.o. Igmanska b.b. Vogošća-Sarajevo (Lot 1. i Lot. 2.) i
ponuditelj: S.T.R. "PALMA 71", Splitska b.b. Prozor, općina Prozor-Rama (Lot 3.).


Sa izabranim ponuditeljima zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe po naprijed navedenim lotovima.
II
Ugovorno tijelo je u ponovnom postupku kvalifikacije ponuda, u skladu sa Rješenjem URŽ-a BiH br. UP2-01-07.1-195-8/15 od 01.04.2015. god. i Zaključkom o dozvoli izvršenja istoga, utvrdilo da su u postupku javne nabave, iz točke I ove Odluke, od zaprimljene četiri (4) ponude - tri (3) prihvatljive, te je od ponuditelja koji je ponudio najnižu cijenu za traženu robu - po svim lotovima (prvoplasirani ponuditelj sa rang liste), ugovorno tijelo zatražilo pojašnjenje ponuđene cijene sukladno čl. 66. ZJN.
Međutim, ugovorno tijelo nije dobilo traženo pojašnjenje, iako je ponuditelj dužan pismeno dostaviti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i razloge ponuđene cijene, te je ponuda prvoplasiranog ponuditelja sa rang liste prihvatljivih ponuda ("Defter" d.o.o. Sarajevo) odbačena (po svim lotovima), pa ugovorno tijelo dodjeljuje ugovor drugoplasiranom ponuditelju sa rang liste prihvatljivih ponuda, a to su sljedeći ponuditelji: "R&S" d.o.o. Sarajevo (Lot 1. i Lot. 2.) i S.T.R. "Palma 71" Prozor (Lot 3.). Razlozi za prihvaćanje, odnosno odbijanje ponuda navedeni su u Zapisniku o ocjeni ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
O ovoj Odluci obavijestiti će se ostali ponuditelji.
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

Prilog: - Zapisnik o ocjeni ponuda

NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.