Odluka o izboru ponuditelja (oprema za rasvjetu)

Odluka o izboru ponuditelja (oprema za rasvjetu)

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: “Nabava, isporuka i postavljanje opreme za rasvjetu ulica: Kralja Tomislava, Splitske i Dive Grabovčeve u Prozoru”, koji je objavljen, dana, 02.04.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-8-3-8/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle četiri (4) ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
O D L U K U
odluka o izboru ponuditelja (oprema za rasvjetu)
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 02.04.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-8-3-8/15) pod nazivom: "Nabava, isporuka i postavljanje opreme za rasvjetu ulica: Kralja Tomislava, Splitske i Dive Grabovčeve u Prozoru",
izabran je sljedeći ponuditelj: "Klaus Lehmann GmbH" d.o.o. Gračanica.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu predmetne robe.
U predmetnom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva, i to:
1. "Klaus Lehmann GmbH" d.o.o. Gračanica, čija cijena ponude iznosi: 370.062,50 KM (bez PDV-a).

Razlozi za odbacivanje ostalih primljenih ponuda, kao neprihvatljivih, navedeni su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
O ovoj Odluci biti će obavješteni svi ponuditelji.
 
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.