Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2020. godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2020. godinu

Broj: 01/1-11-15/20-2
Datum, 16.06.2020. godine
 
 
Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 

O D L U K U
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2020. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            U Planu nabava, pod rednim brojevima: 27., 33. i 44., mijenja se procijenjena vrijednost nabava, te se Plan nabava dopunjava na način da se istom dodaju novi postupci nabava, pod rednim brojevima: 50., 51., 52., 53., 54., 55.
           
IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA OPĆINE PROZOR-RAMA
ZA 2020. GODINU
 
 
U Planu nabava pod rednim brojevima: 27., 33. i 44. mijenja se procijenjena vrijednost nabava, te iznosi:
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
 
27 Izgradnja Gradske tržnice / II faza 45213140-6 1.450.000,
00 KM
Otvoreni postupak 2020. 2021. Proračun (konto 821213) Izvođ. radova u 2020. i 2021.
 
33 Izgradnja objekta dječjeg vrtića u Prozoru 45214100-1 2.800.000,
00  KM
Otvoreni postupak
 
2020. 2021. Proračun (konto 821211) Izvođ. radova u 2020. i 2021.
 
44 Bojenje zidova i stropova u objektu O.Š. "Marka Marulića" u Prozoru 45442100-8 30.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2020. 2020. Proračun   (konto 615311)  
 
 
 
 
U Plan nabava, pod rednim brojevima: 50., 51., 52., 53., 54., 55. dodaju se novi postupci nabava: 
  
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
                               
50 Nabava vatrogasne opreme za DVD Prozor-Rama 35110000-8 26.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2020. 2020. Proračun
(konto 614311)
 
51 Nabava vatrogasnog vozila za DVD Prozor-Rama 34144210-3 50.000,00 KM Otvoreni postupak 2020. 2020. Proračun
(konto 614311)
 
52 Izgradnja nadstrešnice objekta nove zgrade Općine 45213150-9 68.000,00 KM Konkurentski zahtjev 2020. 2020. Proračun
(konto 821211)
 
53 Izgradnja vodovodne mreže naselja Donji Lug 45332200-5 415.000,00 KM Otvoreni
postupak
2020. 2020. Proračun (konto
821224)
 
54 Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta u mjestu Šćit 45233223-8 1.000.000,
00 KM
Otvoreni
postupak
2020. 2020. Proračun  
55 Nabava vozila-cisterne za gašenje požara 34144213-4 300.000,00 KM Otvoreni
postupak
2020. 2020. Proračun  
       
        
                                                                        Članak 2.
Ostali dio Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu od 07.01.2020. god., kao i Dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu od 04.02.2020. god., ostaju na snazi nepromijenjeni.
 
                                                                        Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.