Izmjena i dopune Plana javnih nabava

Izmjena i dopune Plana javnih nabava

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu br. 01/1-16-16/18 od 04.01.2018. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2018. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2018. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvaja se 2. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”), i to na način da se u tabeli iza poglavlja RADOVI dodaje jedna nabava robe.
           
 
2. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2018. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
U Plan nabava općine Prozor-Rama, dodaje se jedna nabava robe pod rednim brojem 51. (iza poglavlja RADOVI) kako slijedi:     

  
      ROBA
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
51 Rekonstrukcija grijanja i ventilacije Multimedijalnog centra u Prozoru 39717000-1 150.000,00 KM Otvoreni postupak 2018. 2018. Proračun
 
 
                 
                           
                                                                        Članak 2.                                                                  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević,dr.