Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu

Dopuna plana javnih nabava za 2020. godinu

Broj: 01/1-11-15/20-1
Datum, 04.02.2020. godine
 
 
Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2020. godinu, Načelnik Općine d o n o s i
 
 

O D L U K U
 O USVAJANJU DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2020. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvaja se dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
            Plan nabava dopunjava se na način da se istom dodaju postupci nabave, pod rednim brojevima: 47., 48. i 49., koji nisu bili ranije planirani.

Priloženi dokumenti