Odluka o izboru trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

Odluka o izboru trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

Na osnovu Uputstva za provođenje postupka izbora potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora broj: 07-1-16-1-106-16/16 od 13.6.2016. godine, a po Javnom pozivu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Općinska izborna komisija Prozor-Rama na drugoj sjednici održanoj dana 24.6.2016.godine d o n o s i
 

O D L U K U
o izboru trenera
 
I
 
(1)   Rang listu trenera čine:
 
a)      Edin Kmetaš, VŠS – Bachelor inženjer saobraćaja;
b)     Selma Islamović, VSS – magistar socijalnog rada.
 
 
(2)   Rezervnu rang listu trenera čine:
 
a)      Marijana Jeličić, VSS – dipl.iur;
b)     Admir Gvozden, VSS - dipl.iur.
 
II
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i službenoj stranici općine Prozor-Rama.
 
PRAVNA POUKA:
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor nadležnoj Općinskoj izbornoj komisiji.
 
 
PREDSJEDNIK,
Mile Anić, dipl.iur