Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji na području općine Prozor-Rama

Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji na području općine Prozor-Rama

Temeljem članka 19. Statuta općine Prozor/Rama - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), i  članka 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama („Službeni glasnik općine Prozor – Rama broj: 2/17“),  Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 25.4.2018. godine, d o n o s i
 

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor – Rama, kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke. Primjedbe , prijedloge i mišljenja na Nacrt Odluke dostaviti  nadležnoj Općinskoj službi u roku od 15 dana.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine  Prozor – Rama.

 
 

PREDSJEDNIK
 Esad E. Dželilović

Priloženi dokumenti