Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2022. godinu

Odluka o usvajanju plana javnih nabava za 2022. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2022. godinu, Načelnik Općine 
donosi
 

O D L U K U
 O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2022. GODINU 
 
Članak 1.
            Planom javnih nabava Općine Prozor-Rama za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”) Općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo u smislu čl. 4. st. 1. ZJN BiH utvrđuje potrebe za nabavu roba, usluga i radova u kalendarskoj 2022. godini.
 
Članak 2.
            Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Prozor-Rama za 2022. god.
 
Članak 3.
            Plan nabava sadrži slijedeće podatke:
  • predmet postupka nabave (opis roba, usluga,radova) i šifru iz JRJN (Jedinstveni rječnik javnih nabava);
  • procjenjenu vrijednost predmeta javne nabave (bez PDV-a);
  • vrstu postupka javne nabave;
  • okvirni datum pokretanja postupka nabave;
  • okvirni datum zaključenja ugovora;
  • izvor financiranja.
 
Članak 4.
            Osim nabava roba, usluga i radova, navedenih u Planu nabava, nabave će se provoditi i u drugim (hitnim) slučajevima sukladno odredbama ZJN BiH.
 
Članak 5.
            Ugovorno tijelo (Općina) zadržava pravo da u Planu nabava promijeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabave, iz razloga utemeljenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena roba, usluga, radova u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabave, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.
 
Članak 6.
            U Planu nabava nisu sadržane nabave koje se provode u okviru projekata prekogranične suradnje financiranih od strane EU, jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.
 
Članak 7.
Plan nabava će biti objavljen na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna Općine.
 
                                      Članak 8.                                        
Plan nabava za 2022. godinu je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
 
Članak 9. 
                                                       
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr 

Priloženi dokumenti