Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave usluga – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda (sa predviđenom e-aukcijom): "Ažuriranje baze podataka izmjere katastarskog klasiranja zemljišta u svrhu nastavka izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid", koji je objavljen, dana, 05.07.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-57-3-24/22), a nakon završene evaluacije pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku javne nabave usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 05.07.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-57-3-24/22), pod nazivom: "Ažuriranje baze podataka izmjere katastarskog klasiranja zemljišta u svrhu nastavka izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid", izabran je sljedeći ponuditelj:
"GEOMETRIKA" d.o.o. Grude, Drinovci-Visoka 344., općina Grude, sa cijenom ponude u iznosu od: 36.720,00 KM (bez PDV-a).
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga.
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od tri (3) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
  
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu za nabavu naprijed opisanih usluga.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, od kojih je samo jedna (1) prihvatljiva.
            Iako je u ovom postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista nije zakazana u skladu sa odredbama čl. 3. st. (3) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, koje propisuju da se u slučaju prijama jedne prihvatljive ponude e-aukcija ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa čl. 69. ZJN.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
                         NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.