Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom): "Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)", koji je objavljen, dana, 08.02.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-16-3-7/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 7. od 11.02.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi broj: 1025-1-3-16-8-10/22, obj., dana, 21.03.2022. god. na Portalu javnih nabava, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 16. od 25.03.2022. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-aukcijom), koji je objavljen, dana, 08.02.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-16-3-7/22, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 7. od 11.02.2022. god., Ispravka obavijesti o nabavi broj: 1025-1-3-16-8-10/22, obj., dana, 21.03.2022. god. na Portalu javnih nabava, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 16. od 25.03.2022. god.) pod nazivom:
"Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)", izabran je sljedeći ponuditelj: "PUTOVI" d.o.o. Grude.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. ZJN BiH (ukoliko iste nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu odnosno izvođenje naprijed opisanih radova.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave radova ugovorno tijelo je zaprimilo četiri (4) ponude, od kojih su dvije (2) prihvatljive.
            Razlozi za odbacivanje preostalih ponuda, kao neprihvatljivih, obrazloženi su u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
 
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 11.04.2022. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Izvješće o provedenoj e-aukciji je u prilogu Zapisnika o radu Povjerenstva).
 
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
  1. "PUTOVI" d.o.o. Grude (jedinična cijena ponude: 4.500,00 KM /bez PDV-a)
  2. "LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno (jedinična cijena ponude: 4.600,00 KM /bez PDV-a)
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.