Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave usluga prijevoza potencijalnih uposlenika na obuku u tvornicu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 07.02.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-14-3-5/22), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik  d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 07.02.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-2-14-3-5/22),  pod nazivom: "Nabava usluga prijevoza potencijalnih uposlenika na obuku u tvornicu", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Javni prijevoz" d.o.o. Prozor-Rama, Kralja Tomislava b.b. Prozor.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisanih usluga. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene u iznosu do 48.900,00 KM (bez PDV-a), u skladu sa jediničnim cijenama iz ponude, i roka plaćanja, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.          
 
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način  definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.