Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članaka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u postupku javne nabave robe putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (sa predviđenom e-Aukcijom) pod nazivom: "Nabava tabli za uspostavu adresnog registra općine Prozor-Rama", koji je objavljen, dana, 14.05.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-30-3-20/24), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave i okončane e-Aukcije, općinski Načelnik
d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu robe (sa predviđenom e-Aukcijom), koji je objavljen, dana, 14.05.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-30-3-20/24), pod nazivom: "Nabava tabli za uspostavu adresnog registra općine Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj: "Buljan ceste" d.o.o. Kreševo, općina Kreševo, sa cijenom ponude u iznosu od: 49.896,00 KM (bez PDV-a), nakon provedene e-Aukcije.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od tri (3) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je dostavio prihvatljivu ponudu s nižom cijenom za nabavu predmetne robe.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
            U naprijed opisanom postupku javne nabave, ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
            Obzirom da je u ovome postupku javne nabave predviđena e-Aukcija, ista je zakazana i provedena, dana, 05.06.2024. god., u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-Aukcije ("Sl. glasnik BiH" broj 80/23).
 
Obzirom na naprijed navedeno, RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON PROVEDENE
E-AUKCIJE JE SLJEDEĆA:
 
1. Ponuditelj: "Buljan ceste" d.o.o. Kreševo, sa cijenom ponude u iznosu od: 49.896,00 KM (bez PDV-a).
 
2. Ponuditelj: "Euro znak" d.o.o. Banja Luka, sa cijenom ponude u iznosu od: 49.998,96 KM (bez PDV-a).
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona o javnim nabavama BiH, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
 
           
                                                                                               NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.