Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave robe, čiji je predmet nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2024. godinu, koji je objavljen, dana, 09.01.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-2-3-1/24, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3. od 12.01.2024. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U otvorenom postupku javne nabave, koji je objavljen, dana, 09.01.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-2-3-1/24, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 3. od 12.01.2024. god.) pod nazivom: "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2024. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
"SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje, Pidriš b.b., općina G. Vakuf-Uskoplje.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj dužan je dostaviti potvrde iz članka 45. ZJN u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je blagovremeno zaprimilo četiri (4) ponude. Sve primljene ponude ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uvjete iz tenderske dokumentacije.
           
            Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -80% i rok isporuke -20%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. "SIČAJA" d.o.o. G. Vakuf-Uskoplje
      Ukupna cijena iznosi: 112.439,04 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), rok isporuke – 1 sat (ukupan broj bodova: 100)
 
2. "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo
      Ukupna cijena iznosi: 117.626,88 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), rok isporuke – 1 sat (ukupan broj bodova: 96,47)
3. "ALMY" d.o.o. Zenica     
      Ukupna cijena iznosi: 117.492,48 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), rok isporuke – 24 sata (ukupan broj bodova: 77,38)
 
4. "HIFA-OIL" d.o.o. Tešanj           
      Ukupna cijena iznosi: 119.051,52 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), rok isporuke – 12 sati (ukupan broj bodova: 77,21)
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka, u roku od 10 dana od prijema ove Odluke.