Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-34-24/22-5
Dana, 31.01.2022. god.
 
            Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2022. godinu, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 18.01.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-2/22), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 18.01.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-7-3-2/22),  pod nazivom: "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2022. godinu", izabran je sljedeći ponuditelj:
            "Antonio Commerce" d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava b.b. Mostar.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, u iznosu od 48.877,97 KM (bez PDV-a) i roka isporuke, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.          
 
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK
                                                                                                                  Jozo Ivančević, dr.