Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Broj: 01/1-11-1405/21-5
Dana, 18.06.2021. god.
 
            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u ponovljenom postupku javne nabave goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 08.06.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-35-3-16/21), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 08.06.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-35-3-16/21) pod nazivom: "Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu (ponovljeni postupak)", izabran je sljedeći ponuditelj: "EURO PETROL" d.o.o. Prozor, Ul. Kralja Tomislava b.b. Prozor.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe. Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, u iznosu od  13.855,58 KM (sa uračunatim popustom, bez PDV-a), što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.    
            Obzirom da je u naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo zaprimilo samo jednu (1) ponudu, nije bilo moguće vršiti poređenje ponuda, odnosno bodovanje ponuda u skladu sa potkriterijima ekonomski najpovoljnije ponude (cijena -70% i operativni troškovi -30%), te stoga nije utvrđena rang lista ponuda.
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.