Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama, koji je objavljen, dana, 21.01.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-5-3-3/21, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 5. od 22.01.2021. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 21.01.2021. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-1-5-3-3/21, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 5. od 22.01.2021. god.) pod nazivom:
"Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama", izabran je sljedeći ponuditelj: "M.R.M." export-import d.o.o. Ljubuški, Hrašljani 12, Ljubuški.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe.
                        Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene u iznosu od 130.535,91 KM (bez PDV-a), popust 14,23% (18.570,10 KM), odnosno cijene s popustom u iznosu od 111.965,81 KM (bez PDV-a), što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
           
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
       POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
                                                                                                                   Jozo Ivančević, dr.