Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2020/2021) –konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 13.05.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-46-3-19/20), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
 
I
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 13.05.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-46-3-19/20) pod nazivom: "Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2020/2021)", izabran je sljedeći ponuditelj:
"TTL" d.o.o. Prozor-Rama, Jaklići 37., općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od pet (5) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski prihvatljiviju ponudu, s većim ukupnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.  
            U naprijed opisanom postupku javne nabave robe ugovorno tijelo je zaprimilo dvije (2) ponude, obje prihvatljive.
            Nakon ocjene primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -70% i rok isporuke - 30%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
  1. "TTL" d.o.o. Prozor-Rama
  Ukupna cijena iznosi: 38.045,00 KM (bez PDV-a), rok isporuke: 7 dana
(ukupan broj bodova: 85,78)
  1. "KORDIĆ" d.o.o. Prozor-Rama
               Ukupna cijena iznosi: 30.320,00 KM (bez PDV-a), rok isporuke: 8-15 dana
             (ukupan broj bodova: 85).
            
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.