Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave robe -javnog sata, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda koji je objavljen, dana, 27.02.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-28-3-11/20), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
 
Nakon okončanog postupka javne nabave - konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 27.02.2020. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-28-3-11/20) pod nazivom: "Nabava i postavljanje javnog sata u Prozoru", izabran je sljedeći ponuditelj:"URARSKA RADIONICA DALIBOR LEBAROVIĆ" Zagreb, Ul. Maksimirska 52 a, Zagreb.
           
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
II
 
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio ekonomski prihvatljiviju ponudu, s ukupnim maksimalnim brojem bodova, za nabavu tražene robe u skladu s odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
           
U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo tri (3) ponude, sve tri prihvatljive, te je nakon ocjene ponuda, u skladu s potkriterijima "ekonomski najpovoljnije ponude" (cijena -70% i rok isporuke -30%) utvrđena sljedeća RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):
 
  1.  "URARSKA RADIONICA DALIBOR LEBAROVIĆ" Zagreb
Ukupna cijena: 17.800,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 15 dana (ukupan broj bodova 100)
 
  1. "NETZ-ELEKTRIK" d.o.o. Gradačac
Ukupna cijena: 18.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 17.955,00 KM bez PDV-a (cijena umanjena za preferencijalni faktor od 5%), rok isporuke 15 dana (ukupan broj bodova 99,39)
 
  1. "REKLAM 'S" d.o.o. Ljubuški
 Ukupna cijena iznosi: 20.500,00 KM, odnosno 19.475,00 KM bez PDV-a (cijena umanjena za preferencijalni faktor od 5%). ), rok isporuke 20 dana (ukupan broj bodova 78,97)
 
III
 
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
 
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.