Odluka o izboru ponuditelja

Odluka o izboru ponuditelja

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave: "Radovi na uređenju fasade i krova O.Š. Marka Marulića Prozor", koji je objavljen, dana, 29.03.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-7/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 21. od 06.04.2018. god.), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 29.03.2018. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-3-22-3-7/18, sažetak Obavijesti objavljen je u "Službenom glasniku BiH" br. 21. od 06.04.2018. god.) pod nazivom: "Radovi na uređenju fasade i krova O.Š. Marka Marulića Prozor", izabran je sljedeći ponuditelj:
G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, Kočine 198. Mostar, općina Prozor-Rama.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o izvođenju predmetnih radova.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom za izvođenje radova u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije.
            Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.   
 
            U naprijed opisanom postupku javne nabave ugovorno tijelo je zaprimilo sedam (7) ponuda, od kojih su tri (3) prihvatljive, te je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA SLJEDEĆA (počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj):
 
1. G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar
      Ukupna cijena iznosi: 136.196,28 KM (bez PDV-a), dat popust od 6%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 128.024,50 KM,
 
2. "DOMING" d.o.o. Čitluk
      Ukupna cijena iznosi: 128.394,64 KM (bez PDV-a),
 
3. "ĐOGIĆ" d.o.o. Prozor-Rama
       Ukupna cijena iznosi: 146.514,50 KM (bez PDV-a), dat popust od 11%, ukupna cijena sa popustom bez PDV-a iznosi: 130.397,90 KM.
  
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.