Odluka o izboru ponuditelja u pregovaračkom postupku javne nabave

Odluka o izboru ponuditelja u pregovaračkom postupku javne nabave
""Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava, i to: održavanje programa Docunova 2.0, održavanje programskog paketa Finova, održavanje programa Datanova""

Na temelju članka 21. pod c. i čl. 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u pregovaračkom postupku javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi): “Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava”, a nakon provedenog postupka analize i vrednovanja pristigle ponude i okončanih pregovora s ponuditeljem "Itineris" d.o.o. Tuzla, općinski Načelnik donio je

 
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja u pregovaračkom postupku javne nabave
 
I
Nakon okončanog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava, i to: održavanje programa Docunova 2.0, održavanje programskog paketa Finova, održavanje programa Datanova", izabran je sljedeći ponuditelj: 
"ITINERIS" d.o.o. Tuzla, Pozorišna b.b. Tuzla.
Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju predmetnih usluga.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio prihvatljivu ponudu za pružanje traženih usluga, u skladu sa Pozivom za dostavu ponude u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-02-321/15-1 od 18.02.2015. god., te stoga što je riječ o slučaju opisanom u čl. 21. pod c. Zakona o javnim nabavama.
 
III
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 4. zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK                   
Jozo Ivančević, dr.