Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o dodjeli ugovora

Na temelju članka 28. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi): "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava", a nakon provedenog postupka analize pristigle ponude i okončanih pregovora sa ponuditeljem, općinski Načelnik d o n i o  j e
 
O D L U K U
o dodjeli ugovora
 
I
Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave usluga (bez objave obavijesti o nabavi) pod nazivom: "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava", i to:
  • održavanje programa Docunova 2.0,
  • održavanje programskog paketa Finova,
  • održavanje programa Datanova,
dodjeljuje se ugovor sljedećem ponuditelju: "ITINERIS" d.o.o. Tuzla, Pozorišna b.b. Tuzla.
 
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o pružanju naprijed opisanih usluga.
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku ne duljem od 5 dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH.
 
II
            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave, dostavio prihvatljivu ponudu za: "Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava", u skladu sa Pozivom za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave (bez objave obavijesti o nabavi) broj: 01/1-11-354/23-1 od 09.02.2023. god.
            Ponuda ponuditelja, iz točke I ove Odluke, u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene koja iznosi: 7.569,00 KM /bez PDV-a,odnosno 8.855,73 KM sa uračunatim PDV-om .
 
III
            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 
IV
            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
            POUKA O PRAVNOM LIJEKU:  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
 
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević