Odluka o izboru ponuditelja (sredstva za održavanje čistoće)

Odluka o izboru ponuditelja (sredstva za održavanje čistoće)

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u postupku javne nabave sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole i tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. god. (konkurentski zahtjev za dostavu ponuda), koji je objavljen, dana, 09.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-2-3-2/15), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle četiri (4) ponude, od kojih je samo jedna prihvatljiva, od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o j e
 
O D L U K U
o izboru ponuditelja
 
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 09.02.2015. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-2-3-2/15): "Nabava sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole i tijela uprave općine Prozor-Rama za 2015. god.", po sljedećim lotovima:
Lot 1.- O.Š. “Fra Jeronim Vladić”-Ripci i O.Š. “Marko Marulić”-Prozor,
Lot 2.- O.Š. “Ivan Mažuranić”-Gračac, O.Š. “Veselko Tenžera”-Uzdol i O.Š. “Šćipe”-Šćipe i
Lot 3.- Tijela uprave općine Prozor-Rama,
izabran je: S.T.R. “PALMA 71”, Splitska b.b. Prozor, općina Prozor-Rama.

Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe za navedene lotove.
 
II
Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je jer je, od zaprimljene četiri (4) ponude, jedini dostavio odgovarajuću i tehnički zadovoljavajuću ponudu za nabavu predmetne robe.
U skladu sa čl. 89. Zakona, kada ugovorno tijelo primi jednu prihvatljivu ponudu dodjeljuje ugovor tom ponuditelju.
III
O ovoj Odluci obavijestiti će se ostali ponuditelji.
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

 
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.