ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

Temeljem članka 19. Statuta općine Prozor/Rama - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01) članka 111. i 112. Poslovnika o radu Općinskog vijaća Prozor-Rama  (“Službeni glasnik općine Prozor – Rama broj: 2/17”), Općinsko vijeće Prozor – Rama na sjednici održanoj dana 25.10.2022. godine, donijelo je
 

Z A K L J U Č A K
 
 
 
  1. Prihvaća se Nacrt Odluke o javnom vodovodnom i kanalizacijskom sustavu na području općine Prozor – Rama,Primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt Odluke dostaviti u roku od 15  (petnaest) dana nadležnoj Općinskoj službi.
 
  1. Nacrt iz prethodne točke čini sastavni dio ovog Zaključka.
 
  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
                                                           
 
                                                                 
                                                PREDSJEDNIK
                           Ibro Plecić
 
                                       
                                                                 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA PROZOR-RAMA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-04-3481/22
Dana: 25.10.2022