Zaključak o Nacrtu Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o Nacrtu Proračuna za 2022. godinu

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 22.11.2021.godine,   d o n o s i
 
 

Z A K L J U Č A K
 
 
 
  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2022. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 7.12.2021.godine (utorak) u 11,00 sati u  prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz Općine Prozor-Rama.  Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči općine.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
                                                                                               
 
 
                                                                          
                                                PREDSJEDNIK
                           Ibro Pelcić

Priloženi dokumenti