Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2021. godinu

Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2021. godinu

Na temelju članka 38. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i članka 19 i 80. Statuta općine Prozor - Rama/Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor – Rama na sjednici održanoj dana 28.10.2020.godini,
d o n o s i
 
 
 

Z A K L J U Č A K
 
 
  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2021. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga.Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 24.11.2020.godine (utorak) u  11,00 sati u  prostorijama Kinodvorane u Prozoru, uz poštivanje epidemioloških mjera. 
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz Općine Prozor-Rama.  Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči općine.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
                                                                          
 
 
                                                                  
                                                PREDSJEDNIK
                           Esad E. Dželilović
                                                 

Priloženi dokumenti