Zaključak-Javna rasprava

Zaključak-Javna rasprava

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj:3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana  26.11.2015.godine,   d o n o s i
 
 

Z A K L J U Č A K
 
 
  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2016.godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 10.12.2015.god. (četvrtak)  u 11,00 sati u  prostorijama Kinodvorane u Prozoru. 
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama.  Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči općine. 
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
 
                                                                          
                                                PREDSJEDNIK
                           Esad E. Dželilović

Priloženi dokumenti