Poziv na nastavak 1. (KONSTITUIRAJUĆE) sjednice Općinskog vijeća

Poziv na nastavak 1. (KONSTITUIRAJUĆE) sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 7. i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  N A S T A V AK  1. (KONSTITUIRAJUĆE)  sjednice Općinskog vijeća Prozor/Rama i 2. (drugu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor - Rama,  koje će se održati dana  06.12.2016. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  9,00 sati
 
 Sa predloženim dnevnim redom:
 
Nastavak 1. Konstituirajuće  sjednice od 15.11.2016.godine.
 
 
Dnevni red
2. sjednice Općinskog vijeća
 
 
  1.  Nacrt Proračuna Općine Prozor – Rama za 2017.godinu.
  2. Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor – Rama za period od 01.01. do 30.09.2016.godine,
  3. Pitanja i inicijative vijećnika,
 
 
 
                                                                                                                      PREDSJEDNIK OV-a
  RANIJEG SAZIVA
                                                                                                                  Esad E. Dželilović