Poziv na dvadeset prvu sjednicu Općinskog vijeća Prozor - Rama

Poziv na dvadeset prvu sjednicu Općinskog vijeća Prozor - Rama
"Poziv na dvadesetprvu sjednicu Općinskog vijeća Prozor - Rama koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati."

Broj: 01-06-2523/14
Prozor, 16.12.2014.godine
Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), s a z i v a m 21 . (dvadesetprvu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 23. 12. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 09,00 sati.
Sa predloženim dnevnim redom
- Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 20 - te sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama.
D N E V N I R E D

1.    Verifikacija mandata vijećnika,
2.    Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor - Rama za 2014.godinu,
3.    Prijedlog Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
4.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor - Rama za 2015. godinu,
5.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju,
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor - Rama,
7.    Prijedlog Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice,
8.    Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe" u Šćipama,
9.    Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor - Rama,
10.    Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor - Rama,
11.    Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisija Općinskog vijeća,
12.    Pitanja i Inicijative vijećnika.
 

PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović.v.r.