Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m  6. (šestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.3.2017. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I    R E D
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor  za vremenski period od 2015. do 2020. godine,
  4. Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru Osnovne škole Marka Marulića  Prozor,
  5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana u Školskom odboru Osnovne škole Marka Marulića Prozor,
  6. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01.-31.12.2016.godine, sa Izvješćem o izvršenju rezerve od 01.01.-31.12.2016.godine,
  7. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2016.godine,
  8. Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2016.godini:
               a)         Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
               b)         Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina,
               c)        Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
       9. Izvješće o izvršenim procjenam prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2016.godini,
     10. Informacija o radu JU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama za 2016.godinu,
     11. Informacija Porezne uprave o naplaćenim prihodima za općinu Prozor - Rama u 2016.godini,
     12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
                  PREDSJEDNIK
                  Esad E. Dželilović