Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  12. (dvanaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 21.11.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
 D N E V N I    R E D
 
 
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Prozor – Rama za 2017. godinu,
  3. Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2018.godinu,
  4. Prijedlog Odluka o financiranju deficita iz gotovinskog toka,
  5. Informacija o aktivnostima na rješavanju problema ruševnih objekata na području općine Prozor – Rama,
  6. Informacija o prikupljanju sredstava za općinu Prozor – Rama za 2015, 2016 i 2017 godinu temeljem raspodjele sredstava, općih i posebnih vodnih naknada prikupljenih temeljem članka 177. Federalnog Zakona o vodama i članka 74. Zakona o vodama HNŽ-a,
  7. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK
                              Esad E. Dželilović