OPĆINSKO VIJEĆE PROZOR-RAMA: Održana redovna 33. sjednica

OPĆINSKO VIJEĆE PROZOR-RAMA: Održana redovna 33. sjednica

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 32. listopada 2023. godine, redovnu 33. sjednicu prema prethodno usvojenom Dnevnom redu od 11. točaka. 

Nakon što se vijeće u prvoj točki osvrnulo na Izvadak s prethodne 32. sjednice prešlo je na Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama.

Odluka se odnosi na nekoliko predmeta izmjene i dopune Prostornog plana, kao što je proširenje građevinskih područja u naseljima Dobroša, Donja Vast, Gračac, Kozo, Lapsunj, Lug, Ljubunci, Orašac, Proslap, Zahum, turističke zone Jaklići te poslovne zone “Izlaz”. Također, ucrtavanje postojećih područja naselja Jurići (Ljubunci) i Klanac (Orašac), ucrtavanje 10 kV dalekovoda Ometala-Varvara za poslovnu zonu “Izlaz”, te 35 kV dalekovoda Mluša-Proslap, ucrtavanje trafostanica u poslovnoj zoni “Izlaz” i na Proslapu te usklađivanje Prostornog plana općine s Prostornim planom Hercegovačko-neretvanske županije. Nositelj izrade plana je ECOPLAN d.o.o. iz Mostara.

Prijedlog je usvojen sa 16 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.

Prema trećoj točki dnevnog reda vijeće se osvrnulo na Odluku o izmjeni i dopuni o plaćama i naknadama u tijelima uprave Općine Prozor-Rama.

Odluka se odnosi se na jednu od naknada, konkretno naknadi u slučaju povrede na radu ili teže bolesti, uposlenih u tijelima uprave ili njihovih članova uže obitelji. Radi se o iznosu dvije prosječne plaće.

Vijeće je Prijedlog Odluke usvojilo s 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV te 5 glasova SUZDRŽAN.

Općinsko vijeće Prozor-Rama na današnjoj je sjednici dalo suglasnost za dodjelu koncesije na Proslapu za izgradnju postrojenja fotonaponskih elektrana GD „Modig“ d.o.o. Mostar. Riječ je o 25 postrojenja fotonaponskih elektrana “Proslap 101-125”, svaka instalirane snage 150 kW.

Vijeće je dalo suglasnost sa 16 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljeno i Izvješće o početku školske godine i prijevozu učenika u osnovnim školama na području općine Prozor-Rama.

Vijeće je zaprimilo i Informaciju o provedenoj financijskoj reviziji općine Prozor-Rama za 2022.godinu s Izvješćem financijske revizije. Izvješća obuhvaćaju: Bilancu stanja na 31. 12. 2022. godine, Račun prihoda i rashoda, Izvješće o novčanim tijekovima, Izvješće o kapitalnim izdacima i financiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za godinu koja se završava na taj dan, te Analizu iskaza – tekstualni dio, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika.


 

Pred vijeće je stavljena i Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor-Rama, stanje – listopad 2023.godine. Voda za piće iz javnog vodoopskrbnog sustava 100 % ocijenjena je kao zdravstveno ispravna, 0 % kao neispravna.

Uzeto je i sedam uzoraka iz ostalih vodoopskrbnih objekata, dva su ispravna, a pet njih neispravno.

“Iz navedenih podataka vidljiv je veliki postotak 71,4% neispravnih uzoraka vode za piće iz lokalnih vodovoda, zdravstveno neispravne i to najčešće mikrobiološki. U ovim slučajevima se radi o činjenici da se ne vrši dezinfekcija i neodržavaju vodoopskrbni objekti, odnosno ne postoje sanitarno-tehnički uvjeti. Rezimirajući dobivene rezultate i izolirane patogene mikroorganizme fekalnog zagađenja (E. Coli, Enterococcus spp. i ostali koliformi) predstavlja visok zdravstveni rizik za stanovnike koji ju koriste unatoč postojanju blizine priključaka javnog vodovoda”, stoji u Informaciji.

U periodu 16.1. 2023. do 25.9. 2023. god. JKP „Vodograd“ d.o.o. vršio je uzorkovanje vode za piće iz javnog vodovodnog sustava na 7 lokacija i za analizu uzeo 36 uzoraka vode.

Od gore navedenih i analiziranih uzoraka vode svih 36 uzoraka ispunjava zakonom propisane dozvoljene parametre određene kod vode za piće sukladne Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl. glasnik BiH“ br: 40/10).

Vijeće je također dobilo i Informaciju o uspjehu i vladanju učenika Srednje škole Prozor u školskoj 2022./2023. godini. Prolaznost u protekloj godini je bila 90,14 posto s prosječnom ocjenom 3,64. Najlošija prolaznost je u drugim razredima, potom u prvima, dok je prolaznost u trećim i četvrtim razredima gotovo stopostotna. Na popravni ispit je poslano 26 učenika.

Vladanje je u Srednjoj školi uglavnom dobro, uzorno vladanje ima 206 učenika, dobro njih 35, dok loše vladanje imaju 33 učenika.

Prema Informaciji o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period od 1.4. do 30.9. 2023.godine, Općinsko vijeće Prozor-Rama je u navedenom periodu održalo 5 redovitih sjednica (26.4. 2023., 30.5. 2023., 27.6. 2023., 18.7. 2023., 28.9. 2023.), na kojima je razmatrano: 10 IZVJEŠĆA, 19 INFORMACIJA, 13 PRIJEDLOGA AKATA (ODLUKA; RJEŠENJA i sl.), 5 SUGLASNOSTI ( za dodjelu koncesije Ministarstvu gospodarstva HNŽ/K) te Operativni plan realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama u 2023. godini.

Vijeće je također zaprimilo Informaciju o poribljavanju zone Prozor-Rama u 2022. i 2023. godini.

 

Priloženi dokumenti