OPĆINSKO VIJEĆE: Održana redovna 28. sjednica

OPĆINSKO VIJEĆE: Održana redovna 28. sjednica

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 26. travnja 2023. godine, redovnu 28. sjednicu na kojoj se našlo 16 točaka usvojenog Dnevnog reda.

Nakon usvojenog Izvatka iz zapisnika s prethodne 27. sjednice, pred Općinsko vijeće je ponovno stavljen Prijedlog Strategije razvoja općine Prozor-Rama za period 2022.-2027. Strategija razvoja općine Prozor-Rama je ključni strateško-planski dokument koji omogućava sveukupni razvoj općine uz maksimalno korištenje njezinih resursa, ali i iskorištavanje mogućnosti koje postoje na regionalnoj i državnoj razini.

Strategija razvoja obuhvaća društvenu, ekonomsku i sferu zaštite životne sredine, poštujući prostorni plan općine. Strategija je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, kao i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Izmijenjeni i dopunjeni Prijedlog Strategije vijeće je usvojilo s 14 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN.

Pred vijeće je potom stavljen Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacijskog plana Prozor Centar. Razlog za pristupanje izradi izmjene i dopune Regulacijskog plana je potreba za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata. Vijeće je Odluku usvojilo s 12 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN.

Vijeće je s 11 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 3 glasa SUZDRŽAN usvojilo Rješenje o imenovanju povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina. Prvobitni prijedlog bio je Ivo Zane, dipl.ecc, predsjednik, Branka Beljo, dipl.ecc, zamjenica, Ivica Tomić, dipl. inž. građ, član, Dragana Uložnik, dipl. inž. građ, zamjenik, Anica Burić.inž.geod. član, Ankica Zelenika, geod.teh. zamjenica, Elvir Heljić, dipl. iur., član i Samra Grcić Aletić, dipl.iur, zamjenik.

Vijeće je usvojilo prijedlog vijećnika Mahira Bobara, stoga su umjesto Elvira Heljića i Samre Grcić Aletić imenovani Admir Gvozden i Amir Hadžić.

Tijekom sjednice Općinskog vijeća također su doneseni Prijedlozi Rješenja o konačnim imenovanjima članova Školskog odbora Osnovne škole “Ivan Mažuranić” Gračac i OŠ “Veselko Tenžera” Uzdol.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole “Ivan Mažuranić“ Gračac, imenuju se: Mato Ćališ, iz reda Osnivača, Marijana Jeličić, iz reda Osnivača, Branka Oreč, iz reda zaposlenih u školi, Marina Anđelić, iz reda zaposlenih u školi, Dragic Ćurdo, iz reda roditelja i Ružica Ivandić, iz reda roditelja.

Vijeće je Prijedlog usvojilo s 14 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol, imenuju se: Kristina Kuraja, iz reda Osnivača, Marko Jozić, iz reda Osnivača, Ana Malekinušić, iz reda zaposlenih u školi, Božana Nikolić, iz reda zaposlenih u školi, Ana Ratkić, iz reda roditelja i Branka Mađar, iz reda roditelja.

Vijeće je Prijedlog usvojilo s 16 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.

Svoja su izvješća na 28. redovnoj sjednici dostavile sljedeće ustanove: Dom zdravlja “Rama”, Centar za socijalni rad, Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju, Kulturno športski/sportski centar, Dječji vrtić „Ciciban“ i „Narodna knjižnica Rama“. U sljedećim danima na portalu Ramski Vjesnik moći ćete pročitati detaljna izvješća.

Vijeće je usvojilo sva navedena izvješća.

Vijeće je danas također zaprimilo Informaciju o stanju u oblasti socijalne zaštite građana. Prema informacijama Centra za socijalni rad u općini Prozor-Rama trenutno je 30 osoba koje primaju stalnu novčanu pomoć i ona iznosi 250 KM. Neratnih invalida je 20 koji su uvedeni u pravo kroz 2022. godinu, a ukupno ih je 284. Pravo kao Civilne žrtve rata ostvaruje 36 osoba, a radi se o ljudima koji su za vrijeme rata zadobili ozlijede kao civili.

Obiteljsku invalidninu ostvaruje 18 osoba

Na evidenciji Centra za socijalni rad su 134 osobe koje su korisnici zdravstvenog osiguranja. S područja općine Prozor-Rama sedam je osoba smješteno u ustanovu socijalne zaštite. Šest je osoba smješteno u Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih-Stolac te jedna osoba u Centru za zaštitu starih i iznemoglih osoba-Mostar.

Na evidenciji centra je dvoje djece koja su smještena u Zavod Mjedenica radi školovanja, a jedno je dijete smješteno u Majčino selo. 74 je djece koja žive u nepotpunim obiteljima.

Kroz 2022. godinu županijsku jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta primila su 83 korisnika, a 72 korisnika pomoć iz općinskog proračuna.

Na dan 1. travnja 2023. godine 654 djece je primalo dječji dodatak, obzirom da od 1. listopada dodatak isplaćuje iz federalnog proračuna za korisnika=dijete. Kroz 2022. godinu bilo je 29 korisnica naknade ženi-majci koja je u radnom odnosu. Trenutno 48 nezaposlenih porodilja koristi pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama.

Centar za socijalni rad je kroz 2022. godinu isplatio 70 jednokratnih pomoći za 36 korisnika, do 1. travnja još 15 jednokratnih pomoći za 15 korisnika. Kroz 2022. godinu su evidentirana dva slučaja maloljetničkog prestupništva. Centar je kroz 2022. i 2023. godinu evidentirao tri slučaja obiteljskog nasilja.

Dva muškarca su na izdržavanju zatvorske kazne, a jedna osoba je na prisilnom smještaju u zdravstvenoj ustanovi. Kroz 2022. i 2023. godinu evidentirano je pet razvoda. Ukupno je 15 osoba pod starateljstvom, a 28 ima staratelje za posebne poslove.

Do 1. travnja 2023. godine evidentirano je 13 osoba s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, koje su završile srednju školu prema prilagođenom programu i nalaze se na Zavodu za zapošljavanje. Pet je korisnika uvedeno kao roditelj njegovatelj prema zakonu u federaciji, a tri osobe su na čekanju ostvarivanja statusa.

Pred vijeće je također stavljena i Informacija o stanju i korištenju prirodnih resursa na području općine Prozor-Rama. U informaciji smo ukazali na povezanost i aktivnosti koje poduzima općina Prozor – Rama u oblasti prirodnih resursa: poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vodni resursi (vodotoci i jezera), mineralne sirovine i obnovljivi izvori energije (sunce i vjetar), s programima, projektima i mjerama koje su predviđene u Strategiji razvoja općine Prozor-Rama, 2011.-2020..

Najznačajniji prirodni resursi općine su:

1. Poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište,
2. Vodni resursi (vodotoci i jezera),
3. Mineralne sirovine,
4. Obnovljivi izvori energije (sunce i vjetar).

Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period siječanj-ožujak 2023. godine također se našla na današnjem vijeću. Općinsko vijeće Prozor-Rama je u periodu siječanj-ožujak 2023. godine održalo 3 redovite sjednice na kojima je razmatrano:

10 Izvještaja
5 Informacija
6 Prijedloga akata (odluke, rješenja i sl.)
1 Program rada
1 Strategija razvoja općine

Posljednja točka dnevnog reda ostavljena je za pitanja i inicijative vijećnika

Vijećnik Mahir Bobar naveo je nekoliko točaka u svom izlaganju, jedna se odnosila na potrebu za boljim ažuriranjem službene stranice Općine Prozor-Rama. Zatim je poslao upit kada će biti isplata sredstava za korisnike pomoći pri stambenom zbrinjavanju mladih. Bobar je također tražio popis osoba kojima je plaćen priključak vode te da mu se iz Narodne knjižnice “Rama” dostavi iznos prosječne plaće uposlenika. Jedan od upita odnosio se na broj uposlenih Bošnjaka u Elektroprivredi, a vijećnik Drago Tule mu je odgovorio kako je trenutno jedan uposleni.

Vijećnik Tomisalv Džalto istaknuo je velike probleme mještana Goricom s pitkom vodom, koji su ovom prigodom uputili inicijativu kako bi im u rješavanju problema pomogla i Općina Prozor-Rama.

Pomoćnik načelnika Josip Juričić uputio je vijećnike u inicijativu udruženja Aarhus centar Sarajevo za hitnim donošenjem Zakona o šumama, koji bi spriječio nekontroliranu i bespravnu sječu šume, koja se između ostaloga događa i u općini Prozor-Rama.

Žitelji općine Prozor-Rama imali su priliku sredinom travnja dva dana potpisati peticiju na platou ispred zgrade Općine, a Juričić je istaknuo kako su peticiju potpisali predstavnici Javnog poduzeća “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o., kao i određeni broj žitelja. Po završetku današnje sjednice, priliku za potpisivanje su dobili i vijećnici ukoliko to nisu učinili ranije. Prikupljeni potpisi će se potom uputiti na Vladu Hercegovačko-neretvanske županije, kao i Vladu Federacije BIH.